Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą UAB „Rivaka”. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir duomenų saugos organizacines priemones.

Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai

1. Administracijos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų.

2. Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų.

3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

4. UAB „Rivaka” užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir jų tvarka UAB „Rivaka” gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiems asmenims.

6. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines priemones.

Asmens duomenų tvarkymas

1. Asmens duomenys tvarkomi ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

2. Duomenų valdytojas duomenų subjekto asmens duomenis, kuriuos pateikia naudodamasis Duomenų valdytojo paslaugomis, renka ir naudoja tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir nustatytais tikslais.

3. Naudodamasis Duomenų valdytojo paslaugomis, duomenų subjektas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi nurodytais duomenų rinkimo ir naudojimo tikslais.

4. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi apmokėjimo už paslaugas, tapatybės nustatymo ir kvalifikacijos įvertinimo bei tiesioginės rinkodaros tikslu.

5. UAB „Rivaka” tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

6. Asmens duomenys saugomi UAB „Rivaka” tvarkomose duomenų bazėse.

7. Pasikeitus asmens duomenims arba esant duomenų netikslumui, šie duomenų subjektai turi apie tai nedelsiant raštu informuoti UAB „Rivaka”. Įgalioti darbuotojai nedelsiant atnaujina ir patikslina duomenis atitinkamose duomenų bazėse. Pasikeitusių asmens duomenų tvarkymui galioja visos šių Taisyklių nuostatos.

8. Duomenų teikimas duomenų gavėjams. UAB „Rivaka” įgalioti darbuotojai duomenų subjekto asmens duomenis gali teikti mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų vartotojams.

9. UAB „Rivaka” turi teisę perduoti duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai tai yra būtina tam, kad būtų užtikrintas paslaugų suteikimas.

Duomenų subjektų teisės

1. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu.

3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

4. Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi.

5. Teisė keisti savo asmens duomenis.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu baldai@riva.lt arba paštu, adresu UAB „Rivaka”, Sodų g. 17, Katauskių kaimas, Raseinių rajonas, LT-60423, Lietuvos Respublika

Politikos pakeitimai

Mes galime atnaujinti šias asmens duomenų tvarkymo taisykles paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.