1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (UAB „Rivaka“) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

1.2.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. juridinis asmuo.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.riva.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie yra būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el. pašto adresu bei telefono numeriu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3.2. Jeigu užsakymo metu, pirkėjui pasirinkus pristatymo būdą „nemokamas pristatymas”, pirkėjo pateikti duomenys nėra tikslūs arba teisingi, pardavėjas pasilieka teisę nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties ir apie tai pirkėjui pranešti nurodytu telefono numeriu arba nurodytu elektroniniu paštu.

3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

3.4. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.5. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos riva.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje riva.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (el. paštu: baldai@riva.lt) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.

4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

4.5. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes „Garantijos ir Grąžinimai“ skiltyje nustatyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve riva.lt.

5.2. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų riva.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti riva.lt esančių elementų išdėstymą.

5.3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti riva.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.2. Interneto parduotuvės riva.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje riva.lt skelbiamos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

8. Prekių kainos interneto parduotuvėje

8.1. Prekių kainos riva.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis riva.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

8.2. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos per 10 (dešimt) darbo dienų.

8.3. Pardavėjas, skelbdamas akciją, specialų pasiūlymą prekėms ar prekių grupėms, informuoja Pirkėją, jog prekių nuolaidos nėra sumuojamos su kitomis nuolaidomis (pvz. Akcija netaikoma išparduotuvėje esančiom prekėms – nuolaidos nesumuojamos).

9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

9.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste (per atsiskaitymo su bankais tarpininką – Paysera);

9.2.2 bankiniu pavedimu (gaunat išankstinę sąskaitą el. paštu ir tuomet savarankiškai ją apmokant);

9.2.3. grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu. Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo metu kurjeriui.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą ir jį ruošti išsiuntimui tik gavęs jo apmokėjimą, išskyrus, jeigu Pirkėjas, patvirtindamas užsakymą, pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – tokiu atveju užsakymas laikomas vykdytinas nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą elektroninėje parduotuvėje riva.lt.

9.4. Pirkėjui per 9.3 punkte nurodytą terminą neįvykdžius apmokėjimo, užsakymas yra atšaukiamas.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

10.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo nurodytu telefonu ir/ar el. paštu iš anksto pranešti Pirkėjui apie Prekių perdavimo – priėmimo dieną ir suderinti su Pirkėju Prekių perdavimo laiką. Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes Pardavėjo pranešime nurodytą dieną.

10.3. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti Pardavėjo patvirtintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą.

10.4. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

10.5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

10.6. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų grąžinti pinigus už prekes.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje ir/ar teikiant prekių užsakymą pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje ir/ar teikiant prekių užsakymą pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

11.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

  • gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
  • įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
  • Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.